Algemene voorwaarden

I. Partijen, contactinformatie en wijziging

Het gebruik van onze diensten wordt geregeld in deze algemene voorwaarden, die afgesloten worden tussen DataSmart BV (hierna “Tender-Alert”) en uzelf als gebruiker (hierna “Gebruiker) en/of Klant. 

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn de enig geldende voorwaarden tussen partijen, zij primeren derhalve op de voorwaarden van de Gebruiker. Ze zijn permanent toegankelijk op de Tender-Alert Website tender-alert.com (“de Website”). Tender-Alert kan de Algemene Voorwaarden wijzigen.  U wordt van de wijzigingen op de hoogte  gebracht. Wanneer u de diensten van Tender-Alert na de wijziging van de algemene voorwaarden blijft gebruiken, stemt u in met deze wijziging.  De meest recente versie van de Algemene Voorwaarden is van toepassing op de Gebruiker.

 

a. Tender-Alert

Onze contactgegevens zijn de volgende:

DataSmart BV

Rue Dieudonné Lefèvre 17

1020 Brussel

België

Ondernemingsnummer 0757.788.942

BTW nummer BE0757.788.942

Tel: +32 (0) 492 42 67 64

E-mail: [email protected]

 

b. Klant – Gebruiker

Per Klant zal een Gebruikersaccount opgemaakt worden voor het beroepsmatig gebruik van de Tender-Alert diensten.  Per Klant kunnen verschillende Gebruikers aangeduid worden voor wie elk een Gebruikersaccount aangemaakt wordt. De Gebruiker kan deze diensten benutten voor professioneel of bedrijfsgebruik in de organisatie die hij of zij vertegenwoordigt. Het contract wordt afgesloten met de Klant, maar ook de Gebruiker heeft verplichtingen bij het gebruik van de Tender-Alert Diensten en het Tender-Alert Platform, die in deze Algemene Voorwaarden opgenomen worden.

De Gebruiker zal de gevraagde gegevens correct, volledig en waarheidsgetrouw ingeven ofwel voor zijn/haar eigen rekening of voor rekening van de Klant, i.e. de persoon (natuurlijke persoon of rechtspersoon) die hij/zij vertegenwoordigt.  Wanneer de gegevens van de Gebruiker wijzigen, zal de Gebruiker Tender-Alert tijdig op de hoogte brengen door een brief of een e-mail volgens onze contactgegevens hierboven.

 

c. Gebruikersaccount

De Gebruiker verkrijgt door middel van een gebruikersnaam en wachtwoord (“Gebruikersaccount”) toegang tot de Tender-Alert Diensten en het Tender-Alert Platform.

Het Gebruikersaccount kan slechts door één Gebruiker gebruikt worden en kan niet worden overgedragen. De Gebruiker is verantwoordelijk voor elk gebruik van de Tender-Alert Diensten via zijn/haar account dus de Gebruiker mag zijn/haar login gegevens niet delen met een derde om toegang te verschaffen tot de Tender-Alert Diensten en het Tender-Alert Platform.  De Gebruiker draagt zorg voor de zorgvuldige geheimhouding van zijn/haar gebruikersnaam en wachtwoord.

II. Beschrijving van de diensten

Tender-Alert biedt een software platform aan voor het opvolgen van overheidsopdrachten op basis van een Abonnementsovereenkomst. Tender-Alert is gespecialiseerd in het verzamelen, verwerken en verstrekken van Informatie over overheidsopdrachten via de Website en verkoopt deze Informatie aan haar Gebruikers.

De Gebruiker is de natuurlijke of rechtspersoon die na inschrijving welke aanvaard moet worden door Tender-Alert, toegang heeft tot de Website waarop ze de Informatie kan opzoeken en opvragen en notificaties met de Informatie per e-mail kan ontvangen. Om toegang te hebben tot de Website en de Informatie moet de Gebruiker een Abonnementsovereenkomst afsluiten met Tender-Alert. Het invullen van het formulier op de Website “Word klant” waarbij de klant uitdrukkelijk aangeeft de aankoop af te ronden, vervangt hier de gewone ondertekende Abonnementsovereenkomst. Dit met als doel de klant zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn.

III. Kwaliteit van de Tender-Alert diensten

a. Middelenverbintenis

Tender-Alert aanvaardt geen resultaatsverbintenis maar investeert de commercieel redelijke middelen om de Tender-Alert Diensten zo gebruiksvriendelijk, correct en vlot mogelijk te laten functioneren.

Tender-Alert streeft er naar om zowel op het gebruikersaccount als op het algemeen toegankelijke gedeelte van de website correcte en actuele informatie aan te bieden. Tender-Alert kan hier echter niet voor instaan en sluit dan ook iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud van de geboden informatie uit.

 

b. Niveau van dienstverlening

Tender-Alert streeft ernaar om de website zoveel mogelijk beschikbaar en bereikbaar te houden. Tender-Alert garandeert echter geen 24/7 beschikbaarheid of bereikbaarheid. Verminderde beschikbaarheid en bereikbaarheid kunnen onder meer voortvloeien uit het verrichten van onderhoud, het verhelpen van storingen, etc.

Wanneer de Tender-Alert -diensten niet toegankelijk zijn, dan zal Tender-Alert doen wat commercieel redelijk is om het ongemak zo spoedig mogelijk te verhelpen.

 

c.Technische vereisten

De Gebruiker zal de meest recente versie van de browser van zijn/haar keuze gebruiken.  Door het gebruik van een oudere browser neemt de Gebruiker het risico dat niet alle functies van de Tender-Alert Diensten beschikbaar zijn of correct functioneren.

Tender-Alert kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het, buiten haar wil om, slecht of niet ontvangen door de klant van de elektronische informatie. Hierdoor is de klant alleen verantwoordelijk voor het configureren van de eigen firewall, antivirus, antispam software, zodat deze de elektronische informatie, opgestuurd door Tender-Alert in het kader van het contract, niet kan weigeren of tegenhouden.

 

Tender-Alert stelt alles in het werk om de notificaties met de Informatie tijdig per mail te versturen. Gezien de aan e-mail en internet eigen technische kenmerken, kan Tender-Alert evenwel noch de onderbreking noch vertraging bij het verzenden van e-mails, noch de onderbreking van de toegang tot de Website, noch een vertraging in de overdracht van de Informatie uitsluiten. In geval van onderbreking zal Tender-Alert alles in het werk stellen om dit zo snel mogelijk te verhelpen. Tender-Alert kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het, buiten haar wil om, slecht of niet ontvangen door de Gebruiker van de e-mail of andere elektronische informatie.

IV. Duur van de overeenkomst

De overeenkomst treedt in werking op de dag van inschrijving van de Gebruiker voor een periode van 12 maanden, stilzwijgend verlengbaar op vervaldag onder voorwaarden en voor eenzelfde periode, tegen de op dat ogenblik in voege zijnde tarieven. De klant dient de gehele of gedeeltelijke opzegging of wijziging van het abonnement te doen uiterlijk twee (2) maanden voor de vervaldag van het abonnement. De Klant stuurt hiervoor een e-mail of een aangetekend schrijven naar Tender-Alert volgens de contactgegevens hierboven of naar het e-mail adres [email protected] .

V. Prijzen en facturering

a. Prijs

Het gebruik van de Tender-Alert diensten worden aangerekend per maand of per jaar volgens de geldende tarieven (zoals de formules aangegeven op de website).

 

Alle meegedeelde tarieven zijn exclusief BTW en in EURO. Tender-Alert behoudt zich het recht voor om jaarlijks de prijzen van haar diensten te verhogen, rekening houdend met het indexcijfer der consumptieprijzen, doch steeds met een minimum van 2%.

 

b. Facturatie

De facturen moeten binnen de 20 dagen na factuurdatum betaald worden.  Bij niet betaling van een factuur van de Abonnementsovereenkomst op de vervaldag zal deze van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest opbrengen van 1,5 % per maand. Bij laattijdige betaling is automatisch een forfaitaire vergoeding van 15% verschuldigd met een minimum van 80 euro.  Deze worden bij het verschuldigde bedrag geteld.

Facturen dienen schriftelijk binnen 8 kalenderdagen na verzending geprotesteerd worden.  Daarna is de factuur onherroepelijk aanvaard en dient zij betaald te worden.

VI. Rechtmatig en wettelijk gebruik van de Tender-Alert Diensten

De Gebruiker en de Klant zullen de Tender-Alert Diensten slechts gebruiken voor rechtmatige en wettelijke doeleinden. De toegestuurde gegevens mogen in geen geval worden gebruikt, verkocht of overgedragen aan een derde partij.

VII. Aansprakelijkheid

De Gebruiker en de Klant gebruiken het Tender-Alert Platform en de Tender-Alert Diensten op eigen risico.  Tender-Alert heeft geen resultaatsverbintenis met betrekking tot de juistheid of het correct functioneren van haar diensten en geeft geen enkele garantie dienaangaande.  De Gebruiker en de Klant zullen de correctheid van de data en de opgestelde documenten nagaan en is hiervoor de enige verantwoordelijke. De Gebruiker noch de Klant heeft een verhaalrecht ten aanzien van Tender-Alert.

De informatie en diensten (“informatie”) die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Tender-Alert behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.

Tender-Alert is niet verantwoordelijk voor schade of verlies als gevolg van ongeautoriseerde toegang tot of gebruik van het gebruikersaccount.

Aansprakelijkheid van Tender-Alert voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en gemiste projecten, is expliciet uitgesloten. Tender-Alert is niet aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen, en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken.

Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina’s van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. Tender-Alert heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door Tender-Alert houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s. Tender-Alert is in geen geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte, materiële of immateriële schade als gevolg van het gebruik van de Website noch van de websites of webpagina’s van derden naar de welke het verwijst.

VIII. Bescherming persoonsgegevens

De Gebruiker verstrekt bij  het aanmelden voor Tender-Alert persoonsgegevens die door Tender-Alert verwerkt zullen worden (zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer,…). Tender-Alert zal deze gegevens gebruiken voor het verstrekken van de Tender-Alert Diensten (bij voorbeeld toegang geven tot het juiste account, beheer van het account, facturatie,…).

Tender-Alert kan ook het gebruik van haar diensten observeren om de werking ervan te verbeteren (bij voorbeeld, processen stroomlijnen of interfaces aan passen).

Tender-Alert zal de persoonsgegevens niet meer of langer  verwerken dan noodzakelijk voor het bereiken van haar doelen.

De Gebruiker kan via de Tender-Alert website inzage krijgen van de persoonsgegevens die voor hem/haar verwerkt worden, de juistheid ervan nagaan en eventueel corrigeren.  Tender-Alert zal slechts de aangepaste gegevens bewaren .

Tender-Alert kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma van de Gebruiker of de domeinnaam van de website via welk de Gebruiker op de Website terechtgekomen of verlaat. De Website maakt gebruik van cookies.

Meer info hieromtrent vindt u in ons Privacy beleid op de website. (tender-alert.com/privacy-policy)

IX. Intellectuele rechten

De Tender-Alert Diensten en het Tender-Alert Platform zijn beschermd door intellectuele rechten (bij voorbeeld, auteursrechtelijke bescherming van de interfaces, logos, merken, computerprogramma’s, software, databanken, benamingen, handels- en domeinnamen,…), waarvan DataSmart BV de houder is.

De beschermde elementen mogen niet gereproduceerd of aan het publiek meegedeeld worden zonder Tender-Alert’s voorafgaande en geschreven toestemming.

X. Beëindiging van de Overeenkomst

De Klant zal de opzeg aan Tender-Alert overmaken via het e-mailadres [email protected] . Indien meerdere Gebruikers geregistreerd zijn per Klant, zal de opzeg moeten gebeuren door de gebruiker die als ‘Hoofd Gebruiker’ vermeld staat op het platform.  

Tender-Alert heeft het recht om de Overeenkomst te beëindigen wanneer de andere Partij haar contractuele verplichtingen (voorbeeld, betaling van de facturen) niet nakomt. Een dergelijke ontbinding kan geenszins aanleiding geven tot enige terugbetaling en/of schadevergoeding uit hoofde van Tender-Alert maar deze laatste blijft wel gerechtigd schadevergoeding te vorderen van de Gebruiker.

XI. Overige bepalingen

a. Klachten

Klachten met betrekking tot de Tender-Alert Diensten kunnen verzonden worden aan su[email protected] . Tender-Alert doet haar best om rekening te houden met de klachten maar benadrukt dat zij haar diensten “as is” aanbiedt.

 

b. Overmacht

Bij overmacht (dit zijn omstandigheden buiten de wil van Tender-Alert) is Tender-Alert vrijgesteld van alle verplichtingen en de daaruit volgende aansprakelijkheid. Het volgende wordt onder meer als overmacht beschouwd: als kanalen waar Tender-Alert de Informatie haalt zijn werkzaamheden staakt, onderhoud uitvoeren, bugs vertonen … ; natuuromstandigheden; staking of lock-out; brand; overstroming, ziekte, ontslag en in het algemeen elke onvoorziene omstandigheid die het contractuele evenwicht in aanzienlijke mate verstoort, en dit onafhankelijk of de overmacht zich voordoet bij Tender-Alert, bij één van haar leveranciers of één van haar medewerkers.

 

c. Nietigheid

Nietigheid van één of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden, tast het geldige deel van deze voorwaarden niet aan. De Partijen zullen de nietige bepaling(en) vervangen door (een) geldige bepaling(en), die zoveel mogelijk zal (zullen) aansluiten met de bedoelingen die aan de nietige bepaling(en) ten grondslag liggen.

 

d. Toepasselijk recht, bevoegde rechtbank

In geval van geschil, zullen de Partijen het mogelijke doen om een minnelijke oplossing te vinden.  Indien dit onmogelijk blijkt, zal de rechtbank van Brussel bevoegd zijn om van het geschil kennis te nemen.

Op de Overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing.

 

 

Dagelijkse nieuwe opdrachten in jouw mailbox?

Ontdek hoe het Tender-Alert platform werkt en ontvang dagelijks de publicaties die voor jou belangrijk zijn. 

Verlies geen tijd meer met het zoeken naar overheidsopdrachten.

Gratis Proef