Draagkracht van derden bij overheidsopdrachten

Beroep doen op de draagkracht van derden: kansen en risico’s

De wet overheidsopdrachten laat kandidaten en inschrijvers toe zich te beroepen op de draagkracht van derden teneinde aan de gestelde selectiecriteria te kunnen voldoen. Die bepaling biedt veel mogelijkheden, zeker voor kleine en middelgrote ondernemingen. Toch houdt ze ook risico’s in. We zetten de belangrijkste zaken even op een rij.

Strenge selectiecriteria bij overheidsopdrachten

Wanneer een overheid strenge selectiecriteria hanteert, is het mogelijk dat je niet aan de opdracht kan deelnemen. Bij de meeste selectiecriteria hoort immers een minimaal te bereiken niveau, dat in relatie staat tot de omvang van de opdracht. Misschien heb je met jouw bedrijf dus niet het vereiste aantal referenties, of bots je op de geëiste omzetverklaring. Voor je besluit niet deel te nemen, onderzoek je best of je geen beroep kan doen op de draagkracht van een andere entiteit. Je juridische band met die onderneming doet niet ter zake. Het hoeft geen moederbedrijf of zustervennootschap te zijn. Eender welke rechtspersoon die bereid is jou te steunen, kan in aanmerking komen. Denk dus ook aan een onderaannemer of een toeleverancier; die heeft er immers alle belang bij jou te steunen in de plaatsingsprocedure. Bovendien hoeft die onderneming zelf niet aan alle selectiecriteria te voldoen. Als jouw onderneming genoeg referenties heeft, en het andere bedrijf voldoende omzet draait, voldoen jullie samen aan de gestelde eisen, ook al beantwoordt geen van jullie beide aan alle eisen. Hier ligt een mooie kans. Eén plus één is meer dan twee.

Beperkingen : 3 soorten selectiecriteria

Er zijn drie soorten selectiecriteria, die doorgaans ook afzonderlijk worden opgesomd in de opdrachtdocumenten. Vooreerst zijn er de criteria met betrekking tot de economische en financiële draagkracht. Dit gaat om het overleggen van jaarrekeningen, het invullen van omzetverklaringen of het leveren van het bewijs van verzekering. Een onderneming kan voor deze selectiecriteria beroep doen op de draagkracht van een andere entiteit, maar de overheid kan van haar kant eisen dat de ondernemer én deze entiteit hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht. Iemand gebruik laten maken van jouw draagkracht, is dus niet geheel zonder risico. Ga je het engagement aan, dan maak je vooraf best (contractuele) afspraken.

 

De tweede reeks selectiecriteria houden verband met de technische bekwaamheid van de ondernemer. Naast de referenties, die vaak geëist worden, kan de aanbesteder eisen dat je beschikt over welbepaalde technische uitrusting, dat je gekwalificeerde personeelsleden in dienst hebt of bepaalde maatregelen inzake milieubeheer neemt. De overheid heeft hier vrij veel mogelijkheden. Bovendien mag ze eisen dat bepaalde, zogenaamde ‘kritieke taken’ rechtstreeks door de inschrijver worden verricht. Beroep doen op de draagkracht van een derde biedt in zo’n geval weinig soelaas.

 

De derde reeks selectiecriteria slaan op de geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen. Hierbij kan de aanbestedende overheid eisen dat je onderneming is ingeschreven in een handels- of beroepsregister, of dat je over een bepaalde vergunning beschikt. Voor deze selectiecriteria kan je in geen geval beroep doen op de draagkracht van een derde, en eigenlijk is dat logisch. Wanneer de overheid op zoek gaat naar een advocaat, dan zoekt het geen jurist die beroep doet op de draagkracht van een advocaat. Net de wettelijke erkenning maakt het cruciale verschil dat niet kan worden ondervangen door een conctractuele verbintenis.

Hoe gebruik maken van de draagkracht door derden?

Daarbij komen we bij de praktische kant van de zaak. Om geldig op de draagkracht van een derde entiteit beroep te kunnen doen, voeg je bij de offerte een duidelijke en onvoorwaardelijke verbintenis, waaruit blijkt dat je daadwerkelijk op de draagkracht beroep kan doen. Doorgaan zit zo’n blanco verbintenis bij het bestek. Gebruik deze, om elke discussie te voorkomen, vul ze correct in en laat ze rechtsgeldig ondertekenen door de onderneming die jouw bedrijf wil helpen. Een zelf opgestelde verbintenis is toegelaten, maar als deze twijfel laat over het eigenlijke engagement van de derde, riskeer je niet geselecteerd te worden… Creativiteit wordt hier zelden beloond.

Correct invullen van het Europees Uniform Aanbestedingsdocument

Naast de ondertekende verbintenis, dien je als kandidaat of inschrijver zoals geweten ook het Europees Uniform Aanbestedingsdocument (UEA) correct in te vullen. Hierop duid je aan dat je beroep doet op draagkracht van een derde. Daarnaast dient de derde zelf ook een Europees Uniform Aanbestedingsdocument in te dienen. Let op: voor elke entiteit van wiens draagkracht je gebruik maakt, moet een apart UEA worden ingevuld. Ook dat heeft een reden: de onderneming wiens draagkracht wordt gebruikt, mag zich niet in een uitsluitingsgrond bevinden. Ze moet dus haar fiscale en sociale verplichtingen zijn nagekomen, mag niet zijn veroordeeld voor bepaalde misdrijven of bijvoorbeeld valse verklaringen hebben afgelegd. Om de aanbesteder ter wille te zijn, en je eigen belangen veilig te stellen, verzamel je alvast de nodige documenten zoals bijvoorbeeld een uittreksel uit het strafregister van de rechtspersoon. Door het invullen van het UEA verklaart een onderneming immers in staat te zijn om ‘op verzoek en onverwijld’ bewijsstukken te leveren. Aangezien jouw offerte finaal op het spel staat, en je afhankelijk bent van de medewerking van een andere rechtspersoon, bereid je je dus best tijdig voor. Dreigt er een probleem met de onderneming op wiens draagkracht je beroep doet, dan kan de overheid de vervanging van die onderneming eisen. Dit is volgens de Raad van State echter geen verplichting! Anders gesteld: je hebt als inschrijver doorheen de plaatsingsprocedure niet het absolute recht om een voorgestelde onderaannemer te vervangen. De vervanging van een onderaannemer kan in sommige gevallen een wijziging van de offerte met zich meebrengen, wat niet steeds is toegelaten. Maak je gebruik van de draagkracht van een onderneming, dan controleer je best zelf of de onderneming wel degelijk aan de gestelde eisen voldoet en bijvoorbeeld de fiscale of sociale verplichtingen is nagekomen. Je kan beter zelf op die feiten botsen, dan dat de aanbesteder dit voor jou doet…

Als KMO meedoen aan overheidsopdrachten in België?

Wil je meedoen aan openbare aanbestedingen en voor de overheid aan de slag in België? Contacteer ons we kijken samen met u hoe we interessante projecten kunnen detecteren.

Deel dit artikel

LinkedIn
Facebook

Top Posts

overzicht overheidsopdrachten

Meer artikels.

Uniform Europees Aanbestedingsdocument

Wat is het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)?

Het UEA is een instrument dat het u gemakkelijker maakt om deel te nemen aan overheidsopdrachten. Het is een eigen verklaring van geschiktheid, financiële draagkracht en bekwaamheden van ondernemingen die als voorlopig bewijs wordt gebruikt in alle procedures voor overheidsopdrachten boven de Europese drempel. Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) is een

Read More »
europese aanbestedingen

Wat is een Europese aanbesteding?

De term openbare Europese aanbesteding al wel eens horen vallen? Top! Wil je samenwerken met overheden, dan ga je deze term wel vaker horen. Heeft dit te maken met diensten leveren aan de Europese Gemeenschap? Wij vertellen je er wat meer over, maar we kunnen al wel verklappen dat werken, leveringen of diensten perfect in

Read More »
overheidsopdrachten offerte indienen

Hoe een offerte digitaal indienen?

Overheden willen het afhandelen van overheidsopdrachten vereenvoudigen en ze transparanter en efficiënter laten verlopen. Om die reden heeft de federale dienst e-Procurement een platform ontwikkeld waarop overheidsopdrachten elektronisch kunnen worden afgehandeld en dit vanaf de aankondiging tot de gunning van de opdracht. Dit artikel werd geschreven met de hulp van een uitgegeven handleiding van de

Read More »

Dagelijkse nieuwe opdrachten in jouw mailbox?

Ontdek hoe het Tender-Alert platform werkt en ontvang dagelijks de publicaties die voor jou belangrijk zijn. 

Verlies geen tijd meer met het zoeken naar overheidsopdrachten.

Gratis Proef