Drempelbedragen overheidsopdrachten 2021

Drempelbedragen overheidsopdrachten Europa

Bij de plaatsing van een overheidsopdracht moet de aanbesteder rekening houden met de Europese drempelbedragen. Deze geven aan of de opdracht al dan niet onderworpen is aan het Europees regime.

 

Deze Europese drempels zijn in feite internationale drempels, die sinds 1 januari 1996 zijn op basis van een korf van munten vastgelegd in het kader van het Akkoord van Marrakech, Agreement on Government Procurement (GPA), gesloten in het raam van de Wereldhandelsorganisatie (WTO).

 

De drempelbedragen worden iedere twee jaar opnieuw door de Europese Commissie herzien aan de hand van de gemiddelde dagwaarde van de euro.

 

Alle drempelbedragen zijn bedragen exclusief BTW (artikel 4 Richtlijn 2014/24/EU en artikel 3 KB Plaatsing).

De Europese drempelbedragen voor 2020-2021 zijn (artikel 11 KB Plaatsing):

 • opdrachten voor werken: 5.350.000 euro
 • opdrachten voor leveringen: 214.000 euro
 • opdrachten voor diensten: 214.000 euro
drempelbedragen europa

Voor overheidsopdrachten die betrekking hebben op sociale en andere specifieke diensten zoals bedoeld in hoofdstuk 6 van de Wet Overheidsopdrachten, geldt een specifiek drempelbedrag van 750.000 euro.

 

Voor bepaalde federale aanbestedende overheden geldt een lager drempelbedrag van 139.000 euro voor opdrachten voor leveringen en opdrachten voor diensten.

 

Meer info omtrent de verplicht te gebruiken procedures.

Drempelbedragen overheidsopdrachten België

drempelbedragen België

Algemeen wordt genomen dat een opdracht boven de 144.000 euro gepubliceerd moet worden. Voor meer info omtrent de Belgische drempel bedragen bekijk zeker deze tabel.

 

Hieronder volgen kort de procedures die de overheid mag gebruiken bij de drempelbedragen.

 

De openbare en niet-openbare procedure kunnen voor alle soorten overheidsopdrachten worden gebruikt, ongeacht de waarde van de opdracht.

 

De overige plaatsingsprocedures, met name de mededingingsprocedure met onderhandelingen, de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking, de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking en opdrachten van beperkte waarde kunnen enkel in de door de wet bepaalde gevallen worden aangewend.

 

Elk van deze plaatsingsprocedures vermeldt een toepassingsgeval dat gelinkt is aan een bepaald drempelbedrag. Wanneer de waarde van de opdracht (de geraamde waarde of de goed te keuren uitgave) een bepaald drempelbedrag niet bereikt, kan de betreffende plaatsingsprocedure dan worden aangewend.

Het betreft volgende drempelbedragen:

 • Mededingingsprocedure met onderhandelingen (Art. 38, §1, 1°, f) Wet Overheidsopdrachten en art. 91 KB Plaatsing):
  • Werken: geraamd opdrachtbedrag < 750.000 euro
  • Leveringen: geraamd opdrachtbedrag < Europese drempel
  • Diensten: geraamd opdrachtbedrag < Europese drempel
 • Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking (Art. 41 wet Overheidsopdrachten):
  • Werken: geraamd opdrachtbedrag < 750.000 euro
  • Leveringen: geraamd opdrachtbedrag < Europese drempel
  • Diensten: geraamd opdrachtbedrag < Europese drempel
 • Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking (Art. 42, §1, 1°, a) Wet Overheidsopdrachten en art. 90 KB Plaatsing):
  • Algemeen: goed te keuren uitgave < Europese drempel voor federale aanbestedende overheden (voor 2020-2021: 139.000 euro)
  • Uitzonderingen:
   • Diensten inzake arbeidsbemiddeling, vervoersondersteunende diensten en diensten inzake onderzoek en ontwikkeling (in de zin van art. 32, tweede zin Wet Overheidsopdrachten): goed te keuren uitgave lager dan de Europese drempel
   • Elk perceel binnen een opdracht waarvan de raming < Europese drempels en waarbij het samengevoegde bedrag van al deze percelen = 20% van de totale raming: goed te keuren uitgave < 100.000 euro
 • Overheidsopdrachten van beperkte waarde (Art. 92 Wet Overheidsopdrachten):
  • Geraamd opdrachtbedrag < 30.000 euro

Let op, deze drempelbedragen gelden niet voor sociale en andere specifieke diensten.

Grensbedragen aanbestedingen Nederland

Bedraagt de geraamde waarde van de opdracht minder dan de Europese drempelbedragen, dan zijn Europese procedures niet verplicht. De Aanbestedingswet 2012 kent specifieke regels voor opdrachten onder de drempel.

De inkooprichtlijnen van de aanbestedende organisatie beschrijven wanneer (onder welke grensbedragen) van welke procedure gebruik gemaakt moet worden.

openbare aanbestedingen Nederland

Dagelijkse nieuwe opdrachten in jouw mailbox?

Ontdek hoe het Tender-Alert platform werkt en ontvang dagelijks de publicaties die voor jou belangrijk zijn. 

Verlies geen tijd meer met het zoeken naar overheidsopdrachten.

Gratis Proef