Privacy & Cookie Policy

1. Partijen en voorwerp

DataSmart BV (hierna “Tender Alert” of de “Verwerkingsverantwoordelijke“)
Rue Dieudonné Lefèvre 17 , 1020 Brussel
KBO/BTW: BE0757.788.942
E-Mail: [email protected]
Telefoon: +32 (0) 479 28 25 60

 

Tender Alert stelt dit Privacybeleid vast. Het heeft tot doel de Gebruikers op transparante wijze te informeren over de manier waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt op de website die te vinden is op onze website: tender-alert.com, (hierna de “Site“). Door het verstrekken van uw Persoonsgegevens op de Website en door het op deze website vermelde emailadressen verschaffen van Persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

 

De term “Gebruiker” verwijst naar elke gebruiker, of het nu een natuurlijke of een rechtspersoon is, die de Site bezoekt of op eender welke wijze met de Site communiceert.

 

Tender Alert bepaalt alle technische, juridische en organisatorische middelen en doeleinden voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers.

Als Belgische vennootschap leeft Tender Alert de Belgische ‘Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens’ na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de ‘Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie’. Tender Alert verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna de “Wet“) en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna de “Verordening“).

 

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw Persoonsgegevens is Tender Alert. Een verklaring werd afgelegd bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van jouw persoonsgegevens, zoals de wet dit vraagt.

2. Persoonsgegevens die verzameld worden

Het gebruik van de Site door de Gebruikers kan leiden tot de openbaarmaking van persoonlijke gegevens. De Gebruiker stemt ermee in dat, tijdens het bezoek en het gebruik van de Site, Tender Alert de volgende persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, in overeenstemming met de voorwaarden en principes beschreven in dit Privacybeleid:

 1. Persoonsgegevens die je ons zelf meedeelt:
  1. Bij registratie voor een gratis of betalend abonnement: Uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en andere profielgegevens.
  2. Gegevens via het ‘Feedback’ formulier of formulier ‘Maak een afspraak’.
 2. Tender Alert kan gegevens van u (Persoonsgegevens) tijdens uw registratie en gebruik van de Website vergaren. Bepaalde gegevens worden verzameld via cookies. Bepaalde gegevens kunnen eveneens verzameld worden zonder in cookies opgeslagen te zijn. Zij kunnen enkel door ons gelezen worden en uitsluitend gedurende jouw bezoek aan de Website. Het gaat om: 1°) het TCP/IP adres 2°) het type en de versie van jouw navigatiesysteem 3°) de laatst bezochte internet pagina.

3. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Overeenkomstig artikel 13 van de Verordening worden de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens aan de Gebruiker meegedeeld. De doelstellingen van Tender Alert zijn de volgende:

 1. Het versturen en opvolgen van bestellingen en facturatie, het aanbieden van diensten aan gunstigere voorwaarden, het beantwoorden van vragen van de gebruikers en het verbeteren van onze dienstverlening.
 2. Het realiseren van statistieken : het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden. Dit om de kwaliteit van de website en de achterliggende webapplicatie te verbeteren.

4. Bewaartermijn van de persoonsgegevens van de Gebruikers

Overeenkomstig artikel 13, lid 2, van de Verordening en de Wet bewaart de Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens slechts zolang als redelijkerwijs noodzakelijk voor het bereiken van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt en in functie van de contractuele relatie tussen Tender Alert en U.

5. Toestemming

Door de toegang tot en het gebruik van de Site verklaart de Gebruiker dat hij/zij zijn/haar vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming geeft voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, na de inhoud van dit Privacybeleid doorgenomen te hebben.

 

Toestemming wordt gegeven door de ‘Privacy en Cookie policy’ pop up te accepteren bij het bezoeken van de website. Elke overeenkomst die Tender Alert en een Gebruiker verbindt met betrekking tot de diensten die worden aangeboden op de Site, is onderworpen aan de aanvaarding van het Privacybeleid door de Gebruiker.

 

De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken. De intrekking van de toestemming laat de rechtmatigheid van de vroegere verwerking op basis van de voorafgaande toestemming onaangetast.

6. Ontvangers van gegevens en openbaarmaking aan derden

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan werknemers, medewerkers, onderaannemers of leveranciers van Tender Alert die passende garanties bieden voor de beveiliging van de gegevens en die samenwerken met Tender Alert bij het verlenen van de aangeboden diensten op de website diensten. Zij handelen onder het rechtstreekse gezag van Tender Alert en zijn verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken of uitbesteden van deze gegevens.

 

In alle gevallen leven de ontvangers van de gegevens de inhoud van dit Privacybeleid na. Tender Alert zorgt ervoor dat zij deze gegevens alleen voor de beoogde doeleinden en op een discrete en veilige manier verwerken.

 

In het geval dat de gegevens gedeeld worden met derden met het oog op direct marketing of prospectie, wordt de Gebruiker hierover geïnformeerd voordat hij zijn toestemming geeft tot het gebruik van zijn persoonlijke gegevens. 

7. Rechten van de Gebruikers

De Gebruiker kan zijn rechten te allen tijde uitoefenen door een e-mail te sturen naar het volgende adres: [email protected], of een brief per post, samen met een kopie van zijn identiteitskaart, naar het volgende adres: Rue Dieudonné Lefèvre 17 , 1020 Brussel

 

 1. Recht van toegang : In overeenstemming met artikel 15 van de Verordening, garandeert Tender Alert het recht van de Gebruiker op toegang tot zijn persoonsgegevens. De kopie van zijn gegevens zal uiterlijk binnen een maand na ontvangst van de aanvraag aan de Gebruiker worden toegestuurd.
 1. Recht op rectificatie, uitwissing en beperkingen: U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Tender Alert. Daarnaast heeft u steeds het recht om Tender Alert te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.
 1. Recht van verzet:  De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens vanwege zijn/haar specifieke situatie.
 1. Klachtrecht:  De Gebruiker heeft het recht een klacht in te dienen over de verwerking van zijn persoonsgegevens door Tender Alert aan de Gegevensbeschermingsautoriteit, bevoegd voor het Belgische grondgebied. Meer informatie is te vinden op de website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

Klachten kunnen worden ingediend op de volgende adressen:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel. + 32 2 274 48 00

Fax. + 32 2 274 48 35

E-mail: [email protected]

8. Cookies

De Site maakt gebruik van cookies om de verschillende Gebruikers van de Site te onderscheiden. Dit maakt het mogelijk om de Gebruikers een betere surfervaring te bieden, alsook een verbetering van de Site en de inhoud ervan.

 

a) Algemene principes

Een “Cookie” is een bestand dat tijdelijk of permanent op de harde schijf van de Gebruiker wordt geplaatst, wanneer hij de Site bekijkt. Dit gebeurt met het oog op een volgend bezoek aan de Site. Dankzij cookies herkent de server de computer van de Gebruiker.

Cookies kunnen ook worden geïnstalleerd door derden met wie Tender Alert samenwerkt.

Sommige cookies die gebruikt worden door Tender Alert, zijn noodzakelijk voor de goede werking van de Site, andere zijn nodig om de ervaring van de Gebruiker te verbeteren.

De Gebruiker kan cookies aanpassen of uitschakelen door zijn browser in te stellen.

Door gebruik te maken van de Website stemt de Gebruiker uitdrukkelijk in met het beheer van cookies zoals beschreven in dit artikel.

 

b) Soorten cookies en nagestreefde doeleinden

Verschillende soorten cookies worden gebruikt door Tender Alert op de Site:

 • Technische cookies: ze zijn noodzakelijk voor de werking van de Site, maken de communicatie van de ingevoerde gegevens mogelijk en zijn bedoeld om de navigatie van de Gebruiker te vergemakkelijken;
 • Statistische en publiekscookies: deze cookies maken de herkenning van de Gebruiker mogelijk en worden gebruikt om het aantal Gebruikers van de Website over een bepaalde periode te tellen. Aangezien ze ook het surfgedrag aangeven, zijn ze een effectieve manier om de surfervaring van de Gebruiker te verbeteren door voorstellen en aanbiedingen weer te geven die interessant kunnen zijn voor de Gebruiker. Ze maken het Tender Alert ook mogelijk om bugs op de Website te identificeren en te corrigeren;
 • Functionele cookies: deze cookies vergemakkelijken het gebruik van de Site door bepaalde ingevoerde keuzes te behouden (bijvoorbeeld de gebruikersnaam of de taal);
 • Tracking cookies: Tender Alert maakt gebruik van tracking cookies via Google Analytics en Facebook-pixel, om de interactie van gebruikers met de inhoud van de Site te meten en anonieme statistieken te produceren. Deze statistieken maken het Tender Alert mogelijk om de Site te verbeteren. Google en Facebook ondersteunen de uitleg van deze cookies op volgende adressen:

http://www.google.nl/intl/en_uk/policies/privacy/

https://www.facebook.com/policy.php

 

c) Bewaartermijn voor cookies

Cookies worden bewaard voor de tijd die nodig is om het beoogde doel te bereiken.

 

d) Beheer van cookies

Als de Gebruiker niet wil dat de Website cookies op zijn harde schijf plaatst, kan hij deze eenvoudig beheren of verwijderen door zijn browserinstellingen aan te passen. Door de programmering van de browser kan de Gebruiker ook een kennisgeving ontvangen zodra een Website cookies gebruikt en zo beslissen of hij deze accepteert of weigert.

Indien de Gebruiker bepaalde cookies uitschakelt, aanvaardt hij dat de Site mogelijks niet optimaal functioneert. Sommige delen van de Website zijn mogelijks niet of slechts gedeeltelijk bruikbaar.

Indien de Gebruiker bepaalde cookies op deze manier wil beheren en/of verwijderen, kan hij/zij dit doen via de volgende links:

 • Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
 • Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-10/edge-privacy-faq
 • Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr
 • Firefox: https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences
 • Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=fr_CA

Indien de Gebruiker weigert het gebruik van Google Analytics cookies toe te staan, wordt hij of zij uitgenodigd om zijn of haar browser te configureren op de volgende website: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

e) Uw toestemming

Bij uw eerste bezoek aan onze Website wordt U gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. U kunt de installatie van deze cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de Website in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor “Weiger cookies”. U kunt tevens cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van Uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken. Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van Uw persoonsgegevens, neem gerust contact met Ons op, hetzij per e-mail naar [email protected] of per post.

 

Meer informatie over cookies vindt u tevens op: http://www.allaboutcookies.org/ Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: https://www.youronlinechoices.eu/

9. Beperking van de aansprakelijkheid van de Verwerkingsverantwoordelijke

De Site kan links bevatten naar andere sites van derden die niet gelinkt zijn aan Tender Alert. De inhoud van deze sites en de naleving van de Wet en de Verordening vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Tender Alert.

 

Tender Alert is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonsgegevens als gevolg van de aanwezigheid van virussen of na computeraanvallen.

10. Veiligheid en beveiliging

Veiligheid en vertrouwelijkheid Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op de Website te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens. Wij houden eraan je ervan te verwittigen dat de Website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites, die wij niet controleren en waarop deze Privacy & Cookie Policy niet van toepassing is. Deze sites worden inderdaad niet beheerd door ons. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden. Wij raden je dus aan om aandachtig elk privacyreglement van elke site die je bezoekt, te lezen daar deze kan verschillen van deze Privacy & Cookie Policy.

 

De Verwerkingsverantwoordelijke gebruikt standaard encryptietechnologieën binnen de IT-sector bij de overdracht of verzameling van gegevens op de Site.

 

In geen geval kan Tender Alert aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

 

U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van Uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

11. Wijziging van het Privacybeleid

Tender Alert behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te wijzigen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. De Gebruiker wordt daarom verzocht regelmatig het Privacybeleid te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen en aanpassingen. Dergelijke wijzigingen zullen op de Site worden geplaatst of per e-mail worden verstuurd om de tegenwerpelijkheid te waarborgen.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Dit Privacybeleid wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Elk geschil zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van Tender Alert.

13. Contact

Voor elke vraag of klacht met betrekking tot dit privacybeleid kan de Gebruiker contact opnemen via mail op [email protected]

Dagelijkse nieuwe opdrachten in jouw mailbox?

Ontdek hoe het Tender-Alert platform werkt en ontvang dagelijks de publicaties die voor jou belangrijk zijn. 

Verlies geen tijd meer met het zoeken naar overheidsopdrachten.

Gratis Proef