Overzicht procedures

Alvorens een overheidsopdracht formeel te kunnen opstarten, moet de aanbesteder de plaatsingsprocedure kiezen en moet deze (afhankelijk van de omvang van de opdracht) worden goedgekeurd. De plaatsingsprocedures kunnen worden opgesplitst in drie categorieën, de gemeenrechtelijke plaatsingsprocedures, de onderhandelingsprocedures en de specifieke procedures.

De verschillende procedures die een aanbestedende dienst mag gebruiken zijn gekoppeld aan de wetgeving en aan de sectoren. De oplijsting hieronder is zeker niet volledig, maar geeft u een zeer goed beeld van de meest gebruikte procedures. Voor meer informatie omtrent de procedures en wanneer ze gebruikt mogen worden kan u de bron vermelding onderaan raadplegen.

België

drempelbedragen België

Openbare en niet-openbare procedures

Bij de openbare procedure gebeuren de selectie en de gunning in één fase. Elke belangstellende kan naar aanleiding van een aankondiging in het Bulletin der Aanbestedingen een offerte indienen.

 

Bij de niet-openbare procedure heb je eerst de selectiefase en daarna de gunningsfase. Elke ondernemer kan naar aanleiding van een aankondiging in het Bulletin der Aanbestedingen een aanvraag tot deelneming indienen (selectie). Alleen de ondernemers die geselecteerd werden door het bestuur worden verzocht een offerte in te dienen.

 

Onderhandelingen zijn bij deze procedures verboden.

Onderhandelingsprocedures met bekendmaking

De vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking is een éénstapsprocedure. Elke belangstellende kan naar aanleiding van een aankondiging in het Bulletin der Aanbestedingen een offerte indienen.  

 

De mededingingsprocedure met onderhandeling is een onderhandelingsprocedure in twee stappen. Er is eerst een aankondiging in het Bulletin van Aanbestedingen met vermelding van de selectiecriteria. Alle geïnteresseerde kunnen een aanvraag tot deelneming indienen. Na onderzoek van deze aanvragen tot deelneming, selecteert het bestuur diegenen die een offerte mogen indienen. 

Concurrentiegerichte dialoog

De concurrentiegerichte dialoog is een plaatsingsprocedure die bedoeld is voor zeer complexe opdrachten.

 

In een notendop werkt een concurrentiegerichte dialoog als volgt. Elke belangstellende ondernemer kan naar aanleiding van de aankondiging van de opdracht een aanvraag tot deelneming indienen. Na selectie van de deelnemers voert de aanbesteder een dialoog met hen, met de bedoeling om een of meer oplossingen uit te werken die aan de behoeften van de aanbesteder beantwoorden. Op grond van die oplossingen kunnen de deelnemers dan op het einde van de dialoog een offerte indienen.

Innovatiepartnerschap

In het geval niet kan worden voorzien in de behoefte van de aanbesteder met op de markt reeds beschikbare werken, leveringen en diensten, kan de aanbesteder zich wenden tot deze specifieke plaatsingsprocedure.

 

Deze nieuwe procedure heeft als doel om de aanbesteder in staat te stellen een partnerschap op lange termijn aan te gaan voor de ontwikkeling en vervolgens de verwerving van nieuwe, innovatieve werken, leveringen of diensten zonder dat hiervoor een nieuwe plaatsingsprocedure nodig is.

Wil jij ook op de hoogte blijven van nieuwe overheidsopdrachten? Laat het ons hier weten.

Europa

Openbare en niet-openbare procedures

Bij een openbare overheidsopdracht kan iedereen een offerte indienen. Deze procedure wordt het meest toegepast.

 

Iedereen kan vragen om mee te doen aan niet-openbare procedures, maar alleen geselecteerde gegadigden kunnen een inschrijving indienen.

Mededingingsprocedure door onderhandelingen

Bij de mededingingsprocedure door onderhandelingen kan iedereen vragen om mee te doen, maar alleen geselecteerde gegadigden kunnen een offerte indienen, waarover nog onderhandeld kan worden.

 

Deze procedure is alleen mogelijk als er onderhandelingen nodig zijn vanwege de specifieke of gecompliceerde aard van de opdracht. Bij opdrachten in de sectoren defensie en veiligheid, water, energie, vervoer en postdiensten mag deze procedure echter als standaardprocedure worden gebruikt.

Concurrentiegerichte dialoog

Een aanbestedende dienst kan deze procedure gebruiken om te bepalen welke middelen geschikt zijn om aan de behoeften van de aanbestedende dienst te voldoen.

drempelbedragen europa

Innovatiepartnerschap

Deze procedure kan worden gebruikt wanneer er goederen of diensten moeten worden geleverd die nog niet op de markt beschikbaar zijn. Aan deze procedure kunnen meerdere bedrijven meedoen.

Prijsvraag

Prijsvragen worden gebruikt om een idee voor een ontwerp te krijgen.