Wat is een gunning?

De gunning van de opdracht is de beslissing van de aanbestedende overheid om de gekozen inschrijver aan te wijzen.

De term gunning wordt gebruikt voor de laatste fase van een aanbesteding. De inschrijver die voldoet aan de inschrijvingsvereisten en/of de gunningscriteria krijgt de opdracht gegund. Een gunning is in principe gelijk aan een opdrachtbevestiging, al bestaat soms de mogelijkheid dat de andere inschrijvers bezwaar kunnen maken.

De gunningscriteria kunnen vrij eenvoudig zijn, zoals de laagste prijs, of ingewikkelder zoals de economisch meest voordelige aanbieding en andere constructies. In dat laatste geval gaat het om de prijs voor de uitvoering van de opdracht maar ook om bijvoorbeeld de kosten van onderhoud in de daarop volgende jaren.

wat is een gunning

Wat is een niet-gunning?

Het volgen van een procedure houdt geen verplichting in tot het gunnen of het sluiten van de opdracht. De aanbestedende overheid kan zowel afzien van de opdracht als de procedure herbeginnen, desnoods op een andere wijze. (art. 85 wet – België)

Wat zijn de gunningstukken?

gunning overheidsopdrachten

Indien de wet op de overheidsopdrachten van toepassing is, dan dienen alle relevante gunningsstukken te worden bezorgd. Dit betreft minimaal (België):

  • een kopie van de publicatie van de aankondiging (nationaal en desgevallend Europees);
  • het bestek (minimaal gedeelte algemene bepalingen);
  • proces-verbaal van opening offertes;
  • het gunningsverslag;
  • de gunningsbeslissing;
  • de toewijzingsbrief;
  • de eindafrekening;
  • desgevallend motivatie gebruik uitzonderingsgevallen.

Dagelijkse nieuwe opdrachten in jouw mailbox?

Ontdek hoe het Tender-Alert platform werkt en ontvang dagelijks de publicaties die voor jou belangrijk zijn. 

Verlies geen tijd meer met het zoeken naar overheidsopdrachten.

Gratis Proef